Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady obsługi oraz korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem internetowym http://www.abradable.pl.">www.abradable.pl.

2. Właścicielem sklepu internetowego http://www.abradable.pl">www.abradable.pl jest Abradable Arkadiusz Kleczkowski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 26, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej NIP 896 101 03 57 REGON 021079815.

3. Sklep internetowy oferuje do sprzedaży produkty spożywcze (obiady, zupy, sałatki, sosy, itp.) oraz dostarczaenie produktu poprzez kuriera do miejsca zamieszkania albo siedziby Klienta.

4. Administratorem strony internetowej jest Abradable Arkadiusz Kleczkowski.

5. Podstawą postanowienia niniejszego regulaminu stanowi art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Niniejszy regulamin jest skierowany do Klientów sklepu internetowego korzystających z usług systemu zamówień.

7. Klienci sklepu internetowego są zobowiązani do zapoznania się z Treścią niniejszego regulaminu oraz korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabronione jest dostarczanie i udostępnianie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§2

Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną dokonująca zamówienia w ramach Sklepu internetowego.

2. Sprzedawca - Abradable Arkadiusz Kleczkowski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kołłątaja 26 Wrocław NIP 896 101 0357 REGON 021079815.

3. Użytkownik strony internetowej - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną przeglądająca produkty oferowane przez Sprzedawcę, która nie dokonała zamówienia.

4. Regulamin - niniejszy regulamin sklepu internetowego.

5. Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony pod adresem http://www.abradable.pl.">www.abradable.pl.

6. Zamówienie - czynność prawna klienta dokonywana w ramach sklepu internetowego.

7. Pliki cookies - pliki, w których zapisywane są krótkie informacje, służą poprawnie komfortu użytkowania strony Sklepu internetowego, analizie ruchów na stronie internetowej, a ponadto pozwalają zdiagnozować, które części serwisu są najbardziej popularne; nie zawierają one danych osobowych Klienta.

8. E-mail, hasło - osobiste dane użytkownika sklepu internetowego, za pomocą którego Klient dokonuje zamówienia produktu.

9. Administrator danych osobowych - podmiot o którym mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy o ochronie danych osobowych.

10. System płatności PayU S.A. - system, za pośrednictwem którego Klient dokonuje zapłaty za na dokonane zamówienie poprzez opcję PayU.

11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827)

12. Ustawa Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2016r., poz. 380).

13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r. poz.1030).

14. Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

15. Ustawa kodeksu postępowania cywilnego - ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz.1822).

§3

Dane kontaktowe ze Sklepem internetowym

Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:

1. Siedziba Sprzedawcy ul.Kołłątaja 26, 50-007 Wrocław.

2. Numer telefonu komórkowego Sprzedawcy: 782 870 793.

3. Adresy email Sprzedawcay abradable@interia.pl">abradable@interia.pl lub abrable.wroclaw@gmail.com

§4

Wymagania techniczne

1. Urządzenia (w szczególności: komputer, laptop, telefon) z dostępem do sieci Internet oraz aktualną przeglądarkęą internetową.

2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Włączona obsługa plików cookies

§5

Przeglądanie oferowanych produktów

Użytkownik strony internetowej www.http://www.abradable.pl">www.abradable.pl jest uprawniony, bez konieczności dokonywania rejestracji konta w Sklepie internetowym, w sposób nieodpłatny, do przeglądania produktów sprzedawcy związanych ze świadczonymi przez niego usługami.

§6

Rejestracja w sklepie internetowym 

1. Zakładanie konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wybranie Nie masz konta? Załóż je tutaj, a następnie rejestracji i podaniu wymaganych danych zamieszczonych na stronie internetowej http://www.abradable.pl">www.abradable.pl. Lub po wybraniu opcji Załóż konto opcjonalnie, zaoszczędź czas, dostępnej pod wpisaniu danych jako Gość, o których mowa §6 ust. 3.

2. W procesie rejestracji konta osobistego Klient wypełnia formularz zawierający jego dane teleadresowe, aktualne konto poczty elektronicznej (e-mail), kontaktowy numer telefonu, a także hasło, pod którym Klient będzie się logował na konto osobiste.

3. Rejestracja konta osobistego na stronie internetowej http://www.abradable.pl">www.abradable.pl nie jest warunkiem koniecznym do złożenia przez klienta zamówienia. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia bez logowania - Jako Gość - na zarejestrowane konto Klient jest zobowiązany w trakcie procesu składania zamówienia do podania danych, o których mowa w §6 ust. 2 za wyjątkiem hasła wymaganego w procesie rejestracji konta.

4. Założenie konta o którym mowa w ust. 2 odbywa się w sposób nieodpłatny.

5. Logowanie się na stronie internetowej http://www.abradable.pl">www.abradable.pl odbywa się poprzez wpisanie loginu - adresu mailowego oraz hasła Klienta podanego podczas procesu zakładania konta.

6. Klient ma możliwość wyrejestrowania, w każdej chwili, swojego konta założonego w Sklepie internetowym http://www.abradable.pl">www.abradable.pl

7. W celu realizacji uprawnienia wynikającego z ust. 5 Klient za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany w §3, pkt. 3 wystosuje żądanie wyrejestrowania jego osobistego konta.

8. Wyrejestrowanie osobistego konta Klienta, nastąpi w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od dnia pojawienia się na poczcie elektronicznej sprzedawcy stosowanej informacji w tym zakresie.

§7

Przyjęcie zamówienia

1. Klient składa zamówienie poprzez kliknięcie na dany produkt i dodanie go do koszyka a następnie poprzez wybranie opcji Przejdź do realizacji zamówienia. 

2. Po dokonaniu wyboru produktu i przejściu do realizacji zamówienia (koszyk) Klient uzupełnia swoje dane teleadresowe. 

3. W przypadku zalogowania się Klienta na stronie internetowej dane teleadresowe Klienta o których mowa w §6 ust. 2 mniejszego regulaminu uzupełniają się automatycznie. 

4. W przypadku gdy Klient nie dokonał uprzedniej rejestracji konta osobistego jest on uprawniony do jego rejestracji na danym etapie zamówienia. 

5. W celu otrzymania faktury Klient dokonuje wyboru opcji w adresie dostawy (pole nazwa firmy). Po wpisaniu nazwy firmy pojawia się (pole NIP). Następnie zaznaczenie opcji Użyj tego adresu także do faktury. Na podstawie tych danych Sprzedawca wystawia fakturę. 

6. Po dokonaniu powyższych czynności Klient wskazuje sposób odbioru zamówienia (odbiór osobisty albo dostawa) następnie sposób płatności o którym mowa w §10 niniejszego regulaminu. 

7. Klient jest uprawniony do wglądu w dokonanym przez siebie zamówieniem, gdzie zawatry jest przedmiot zamówienia oraz jego suma. W celu przyjęcia zamówienia 

8. Klient jest zobowiązany do zaznaczenia opcji zapoznałem się z warunkami świadczenia usług i będę stosować się do nich bezwarunkowo. 

9. Klient jest uprawniony do dodawania komentarzy do zamówienia poprzez wybór opcji (dodaj komentarz).

§8

Realizacja zamówienia

1. Po dokonaniu zamówienia, Klient otrzymuje maila z nr zamówienia oraz szczegóły zamówienia - pełną informację o dokonanym zakupie, o wybranym sposobie płatności, o wybranym sposobie dostawy, o danych dostawy oraz ewentualnych danych do faktury.

2. W przypadku gdy Klient dokona wyboru płatności online, Klient otrzymuje mailem potwierdzenie domyślnej realizacji płatności i jednocześnie informację o dokonaniu zakupu w Sklepie www.abradable.pl, a następnie o statusie etapu realizacji zamówienia.

3. W przypadku dokonania przez Klienta wyboru dostawy - odbiór osobisty, Klient zostanie poinformowany drogą mailową o statusie etapu realizacji zamówienia.

4. Zastrzega się telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia w sposób odpowiadający treść dyspozycji Klienta w terminie określonym i czasie przybliżony do ustalonego.

6. W przypadku zamówienia przewyższającego kwotę 100 zł Klient może być zobowiązany przez Sprzedawcę do dokonania wpłaty zaliczki z uwagi na możliwość przeniesienia strat przez Sprzedawcę w przypadku niedokonania przez Klienta odbioru produktów.

7. Przypadku okoliczności uniemożliwiających całkowitą albo częściową realizację dokonanego przez Klienta zamówienia, w tym z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania zamówienie, a on zaistniałej sytuacji sprzedawca poinformuje bezzwłocznie Klienta telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres mailowy.

8. Klient może składać zamówienia codziennie w godzinach pracy lokalu 11:00-21:30, z wyłączeniem następujących dni kalendarzowych: Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny, 24-26 grudnia.

9. Dostawy realizujemy w godzinach 11:00-22:00 od poniedziałku do niedzieli włącznie.

10. Poza dniami kalendarzowymi wskazanymi w ust. 8 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia składania przez potencjalnych klientów zamówienie w każdym czasie.

4. Czas podany w mailu jest czasem przybliżonym. Nie jest obligacyjny i niezmienny.

§9

Dokonywanie zmian oraz wycofanie zamówienia

1. Klient jest uprawniony do wprowadzania zmian w złożonym zamówieniu:

a) jedynie w formie telefonicznej (nr Sprzedawcy 782 870 793)

b) jedynie do 10 min od momentu złożenia zamówienia

2. Przy spełnieniu warunków §9 pkt. 1. ust. a) i b) Klient jest uprawniony do wycofania złożonego zamówienia, co nie pociąga za sobą konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tym związanych.

3. Po rozpoczęciu realizacji zamówienia §9 pkt. 1. ust. b) Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze względu na charakter przedmiotu świadczenia, zgodnie z przepisem art. 38 pkt. 4 ustawy o prawach konsumenta.

§10

Ceny produktów

1. Ceny produktów podawane są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę o którym mowa w §7 niniejszego regulaminu. 

3. Ceny zawierające oczywiste błędy edytorskie nie wiążą Sprzedawcy oraz Klienta. 

4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany cen oferowanych produktów na przyszłość - nie dotyczy to zamówień dokonywanych uprzednio przez Klientów. 

W przypadku dokonywania przez klienta wyboru formy płatności wskazanej w §11 ustawa pierwsza punkt a) lub b) lub c) do zamówienia mogą zostać doliczono koszty dostawy, które zostaną automatycznie uwzględnione przy składaniu zamówienia przez Klienta.

5. Jeśli z powodu błędu systemu zostanie przyjęcie zamówienie, a nie zostanie doliczona opłata za dostawę, która w normalnych warunkach powinna być naliczona, Sprzedawca skontaktuję się telefonicznie lub drogą mailową z Klientem celem poinformowania go o konieczności doliczenie opłaty za dostawę oraz potwierdzenia realizacji zamówienia.

§11

Dokonywania płatności przez Klienta

1. Po złożeniu zamówienia klient dokonuje płatności poprzez wybranie jednej z poniższych form:

a) karta płatnicza

b) opłata przy odbiorze produktu

c) płatność online przy wykorzystaniu systemu płatności PayU

2. Płatność kartą, o której mowa w ust. 1 pkt. a) następuje przy odbiorze przez Klienta produktu od kuriera albo w przypadku odbioru osobistego pod adresem Sprzedawcy wskazanym w §3.

3. Płatność przy odbiorze produktu o którym mowa w ust.1 pkt. b) następuje gotówkową przy odbiorze przez Klienta produktów od kuriera albo w przypadku odbioru osobistego pod adresem sprzedawcy wskazanym w §3.

4. Płatność online o której mowa w ust 1 pkt. c) jest możliwa wyłącznie w trakcie składania przez Klienta zamówienia i następuje ona z chwilą dokonania zamówienia za pośrednictwem systemu PayU.

§12

Potwierdzenie dokonania zapłaty

1. Tytułem potwierdzenia dokonania zapłaty przez Klienta za oferowany produkt Sprzedawca do każdego zamówienia dołączy paragon bądź fakturę stanowiące dowód zakupu.

2. Na życzenie klienta po podaniu wszystkich potrzebnych danych istnieje możliwość wystawienia zamiast paragonu, o którym mowa w ust 1 faktury VAT.

§13

Akcje promocyjne

1. Sprzedawca jest uprawniony do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, a także dokonywania w nich zmian.

2. Akcje promocyjne, o których mowa w ust. 1 obowiązują od chwili zamieszczenia o nich informacji na stronie internetowej http://www.abradable.pl">http://www.abradable.pl">http://www.abradable.pl">http://www.abradable.pl">www.abradable.pl do ich odwołania, chyba że z treści akcji promocyjnej wynika inaczej.

§14

Procedura reklamacyjna

1. W przypadku odbioru produktu od przewoźnika albo odbioru osobistego produktu pod adresem ul. Kołłątaja 26 Wrocław kupujący zbada w chwili doręczenia mu towaru czy jest on zgodny z dokonanym zamówieniem.

2. Klient może składać reklamację

a) pisemnie na adres sprzedawcy Wrocław 50-007, ul. Kołłątaja 26 w terminie 1 dnia roboczego, licząc od dnia odbioru produktu przez Klienta.

b) drogą elektroniczną na adres abradable@interia.pl">abradable@interia.pl w terminie jednego dnia roboczego licząc od dnia odbioru produktu przez Klienta

3. Pismo reklamacyjnym klient powinien wskazać:

a) opis wady

b) data oraz godzina dokonania zamówienia

c) swoje dane kontaktowe

4. Klient zobowiązany wraz z pismem reklamacyjnym, o którym mowa w §14 ust. 3 niniejszego regulaminu dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu. Zdjęcie może być dostarczone na adres email: abradable@interia.pl

5. Sprzedawca ustosunkuję się do reklamacji złożonej przez klienta w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

§15

Ochrona danych osobowych Klienta

1. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta.

2. Klient składając zamówienie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz ułatwienia składania kolejnych zamówień.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do niewykorzystywania oraz nie przetwarzanie danych osobowych klienta w innych celach niż wskazane w ust. 2.

4. Klient jest uprawniony w każdym czasie do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania żądania zaprzestania, ich wykorzystywania lub ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, stanowi to jednak warunek konieczny do rejestracji konta na stronie internetowej Abradable.

6. Przetwarzanie danych osobowych które Klient podał podczas procesu rejestracji konta oraz dane eksploatacyjne w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostało powierzone na podstawie odrębnej umowy.

7. W przypadku skorzystania przez klienta z opcji płatności o której mowa w §10 ,Klient jest zobowiązany do wyrażenia jednocześnie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez PayU s.a. z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 182 Poznań, 60-166 Poznań.

8. Dane osobowe klienta podlegają ochronie za pomocą środków technicznych i organizacyjnych.

§16

Sadura rozpatrywania sporów

1. Wszelkie ewentualne spory powstałe z tytułu przyjęcia oraz realizacji zamówienia przez sprzedawcę będą wstępnie rozstrzygane w drodze bezpośrednich negocjacji.

2. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni od daty przystąpienia przez Sprzedawcę oraz Klienta do negocjacji spory będą rozstrzygane przez Właściwy Sąd Powszechny według przepisów ustawy kodeksu postępowania cywilnego.

§17

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego w szczególności ustawy o prawach konsumenta, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

2. Informacje znajdujące się na stronach sklepu internetowego http://www.abradable.pl">http://www.abradable.pl">www.abradable.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach sklepu internetowego składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą dostarczenia do Klienta towaru oraz zapłaty za ten towar.

3. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego prezentacji danych osobowych lub zauważonych nieprawidłowości należy kierować pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną.

4. Zdjęcia produktów oraz znaki słowograficzne w tym loga oraz banery zawieszone na stronie sklepu internetowego http://www.abradable.pl">www.abradable.pl są własnością Sprzedawcy. Zabrania się ich wykorzystywania w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

5. Ninejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Maja 2019 roku.

6. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w zakresie wpływającym na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie obowiązują od chwili ich publikacji na stronie sklepu internetowego. Zmiany nie obowiązują zamówień dokonywanych uprzednio przez Klienta a jeszcze niezrealizowanych.